Posthoek 2-4, Deurne 5751 KV

Indicatieprijs € 950.000,- k.k. Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het perceel grond met voormalig postkantoor en bestellersruimte gelegen aan de Posthoek 2 + 4 te Deurne. Kadastrale aanduiding Gemeente Deurne sectie L nummer 4183 groot 645 m²
Gemeente Deurne sectie L nummer 1870 groot 1.461 m²
Objectomschrijving Het postsorteercentrum met voormalig postkantoor is gelegen in het centrum en meet 1.264 m² VVO. Op het terrein is plaats voor circa 12 parkeerplaatsen.

Ligging en bereikbaarheid De vestiging Deurne ligt in het centrum aan de Posthoek. Deurne kenmerkt zich als een gemoedelijk Brabantsdorp met vele voorzieningen. De strategische ligging tussen de provinciale wegen N270 en N604 biedt eenuitstekende bereikbaarheid voor auto en open baar vervoer.
Het lied Het Dorp (W. Sonneveld) gaat over dit dorp, hier staan de hoge bomen langs het bekende tuinpad.

Erfdienstbaarheden Bij verkoper zijn geen erfdienstbaarheden c.q. kwalitatieve verplichtingen bekend. Koper dient een en ander zelf te verifiëren.
Bouwjaar 1969

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geleverd met een nader overeen te komen beperkte terughuurperiode met PostNL, tegen een marktconforme huurprijs voor het huidige gebruik. Hiervoor zal een (terug)huurovereenkomst worden opgesteld tussen PostNL en de opvolgend eigenaar.

Bestemming Het bestemmingsplan genaamd “ Deurne Centrum” is van kracht (vastgesteld raadsbesluit d.d. 19-3-2002 + goedgekeurd Gedeputeerde Staten d.d. 29-10-2002) waarbij de huidige bestemming “Centrum 2 “ is met als aantekening b2
De bestemmingsvoorschriften geven onder andere weer:
• aantekening b2: gronden bestemd voor bedrijven
• detailhandel
• wonen
• zakelijke dienstverlening
• horeca 1
• Maximaal bouwhoogte + goothoogte maximaal 6 meter
Koper dient een en ander zelf te verifiëren.

Herontwikkeling De gemeente heeft aangegeven open te staan, gezien de nog niet vast omlijnende centrumplannen, om met een nieuwe eigenaar/gebruiker in gesprek te gaan om een passende toekomstige invulling voor deze locatie te vinden.
De gemeente heeft enkele elementen aangegeven waaraan een mogelijke herontwikkeling aan zal moeten voldoen:
• Lintbebouwing Martinetstraat doorzetten om de hoek zodat een wand ontstaat aan het pleintje Posthoek-zijde
• Aan de Hogeweg kan een wat groter volume komen dat de overgang vormt van de hoge bebouwing aan de Wolfsberg naar de lage lintbebouwing aan de westzijde
• Aandacht voor parkeren op eigen terrein (binnenterrein)

Daar de locatie zich leent voor herontwikkeling is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijkeinvullingen van de locatie. Uiteraard zal er een planologische procedure noodzakelijk zijn.
Wij verwijzen u naarde in de bijlage toegevoegde scenario’s, welke een beeld vormen van een mogelijke invulling. Koper dient een en ander zelf te verifiëren.Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend. Koper dient een en ander zelf te verifiëren.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL